Surah al anaam ka muwakkil (Angels) se jahiz hajat pore karwana